Wycieczka wirtualna I Kamery

Aktualności Czorsztyn Ski

Ośrodek Narciarski Czorsztyn SKI

Przetarg

(data wpisu: 2017-07-04)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE OBIEKTU „KOLEJ LINOWA KRZESEŁKOWA CZTEROOSOBOWA NIEWYPRZĘGANA W KLUSZKOWCACH” ZNAK SPRAWY: P/CZ/1/09/2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE OBIEKTU

„KOLEJ LINOWA KRZESEŁKOWA CZTEROOSOBOWA NIEWYPRZĘGANA W KLUSZKOWCACH”

ZNAK SPRAWY: P/CZ/1/09/2017

 

Kluszkowce, dnia 4 września 2017 roku

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu pn. „Kolej linowa krzesełkowa czteroosobowa niewyprzęgana w Kluszkowcach“, zapraszamy do składania ofert na wykonanie kolei krzesełkowej w Kluszkowcach o parametrach szczegółowo wskazanych w treści Ogłoszenia oraz załączników.

 

Zamawiający na podstawie złożonych ofert dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. W oparciu o wybraną ofertę, Zamawiający opracuje dokumentację projektową, a także uzyska niezbędne zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę.

 

Zamawiający informuje, że w związku z projektem „Kolej linowa krzesełkowa czteroosobowa niewyprzęgana w Kluszkowcach“ zamierza podjąć starania o uzyskanie zewnętrznego finasowania, z tego względu do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą dojedzie wyłącznie pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego niezbędnych dla realizacji projektu decyzji administracyjnych, a także dofinasowania projektu z Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na temat zamówienia zawiera niniejsze Ogłoszenie wraz z załącznikami.

 

Rozdział I.                 ZAMAWIAJĄCY:

 

CZORSZTYN-SKI Sp. z o.o., ul. Kamieniarska 30a, 34-440 Kluszkowce, NIP: 7352229538, REGON: 491951278;  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038512, tel. +48 (18) 26 50 222; e-mail: biuro@czorsztynski.com

 

Rozdział II.                  TRYB POSTĘPOWANIA:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie przepisów art. 701, 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie na witrynie internetowej Zamawiającego pod adresem: czorsztyn-ski.com.pl, a także na tablicy ogłoszeń położonej na terenie Zamawiającego - przy ul. Kamieniarskiej 30a, 34-440 Kluszkowce, ponadto zostanie wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców.

 

Rozdział III.                        INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTU:

 

 1. Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej kolejki krzesełkowej wykorzystywanej w branży turystycznej – zimowa turystyka narciarska w Kluszkowcach.
 2. Zamawiający zamierza podjąć starania o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla projektów, które realizują cel 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, w ramach projektu pn. „Kolej linowa krzesełkowa czteroosobowa niewyprzęgana w Kluszkowcach“.

 

Rozdział IV.                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane, w tym dostawa wraz z instalacją obiektu kolei linowej, tj.: kolei linowej krzesełkowej czteroosobowej niewyprzęganej, na którą składają się:

- krzesła czteroosobowe niewyprzęgane,

- pojazd konserwacyjny,

- stacja dolna, wyposażona w bramki umożliwiające dostęp do obszaru wsiadania, przenośnik taśmowy do wsiadania oraz siatkę zabezpieczającą,

- stacja górna – stacja napędowa, wyposażona w siatkę zabezpieczającą,

- liny transportowe: splotowe, ocynkowane,

- linie sterujące oraz telefoniczne do komunikacji,

- układ sterowania (stacja napędowa, stacja przewojowa),

- podpory (słupy) o wysokości dostosowanej do warunków terenowych.

 1. Parametry techniczne kolei:

- długość kolei po stoku: ok. 540 metrów (+/- 20 metrów),

- liczba podpór: 7 słupów + stacja dolna oraz stacja górna,

- przewyższenie: 132 metry (+/- 4 metry),

- przepustowość kolei: minimum 2360 osób/h.

 1. Szczegółowe dane na temat przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Zmiana Umowy możliwa jest jedynie w przypadkach określonych w jej treści.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia w przyszłości, a polegających na ich powtórzeniu.
 5. Oznaczenie Przedmiotu Zamówienia według CPV:
 1. 45234250-3 - roboty budowlane w zakresie kolei linowych,
 2. 45234240-0 - kolej linowa napowietrzna,
 3. 45234230-7 - roboty budowlane w zakresie wyciągów krzesełkowych,
 4. 45234220-4 - roboty budowlane w zakresie wyciągów narciarskich,
 5. 45234200-8 - systemy transportu linowego.

 

Rozdział V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 12 (dwanaście) miesięcy od dnia zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
 3. Miejsce dostawy i instalacji kolei: Polska, Województwo Małopolskie, Miejscowość: Kluszkowce. Położenie docelowe stacji:

- górna stacja: punkt w promieniu 10 metrów od lokalizacji GPS: 49,456302N oraz 20,319363E,

- dolna stacja: punkt w promieniu 10 metrów od lokalizacji GPS: 49,460547N oraz 20,316727E.

 

Rozdział VI. OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA ORAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W CELU POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIANIA:

 

 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
  1. nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo poprzez wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w wyżej wskazany sposób zostaną wykluczeni z postępowania.

 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej (doświadczenie). Zamawiający ustanawia następujące wymagania minimalne w zakresie posiadanego doświadczenia: Wykonawca winien w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonać przynajmniej jedną dostawę wraz z instalacją odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż 2.500 000,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Zamawiający za odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia uzna dostawę wraz z instalacją kolei linowej krzesełkowej, co najmniej czteroosobowej, niewyprzęganej, o długości co najmniej 500 metrów (po stoku) oraz przewyższeniu co najmniej 100 metrów, o przepustowości minimum 2000 osób/h (wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie w ramach jednej dostawy wraz z instalacją). Wykonawca, który we wskazanym powyżej okresie zrealizował opisane prace zostanie uznany za Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie poddana ocenie. Wykonawca, który we wskazanym powyżej okresie nie zrealizował takich prac zostanie uznany za podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu, co skutkować będzie wykluczeniem go z postępowania. Weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie oświadczeń Wykonawców oraz wykazu wykonanych prac. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wartości wykonanych prac w walucie obcej, Zamawiający dokona jej przeliczenia na złote polskie (PLN) w oparciu o kurs średni Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień terminu składnia ofert. Wykonawca uprawniony jest do posługiwania się zdolnościami technicznymi i zawodowymi (doświadczeniem) podmiotu trzeciego, jeżeli przedstawi w tym zakresie odpowiednie oświadczenie takiego podmiotu.
 1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:
  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia);
  2. wykaz zrealizowanych dostaw wraz z instalacjami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia - w celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie posiadanego doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji prawidłowości złożonych oświadczeń na podstawie ogólnodostępnych informacji. W razie wątpliwości Zamawiający zastrzega możliwość żądania wyjaśnień od Wykonawcy. W przypadku posługiwania się doświadczeniem podmiotu trzeciego należy dodatkowo przedstawić oświadczenie takiego podmiotu o oddaniu swoich zasobów do dyspozycji Wykonawcy.
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru (rejestru przedsiębiorców lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub dokument im równoważny wydawany w kraju siedziby lub zamieszkania Wykonawcy, ewentualnie oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na temat danych rejestrowych Wykonawcy, zawierające co najmniej następujące informacje: nazwa, siedziba i adres, numer rejestrowy/identyfikacyjny, sposób reprezentacji oraz osoby reprezentujące Wykonawcę. Dokument lub oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie winien być wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Brak przedstawienia któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w punkcie 2. lit. a) do c) skutkował będzie, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich uzupełnienie, wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 

Rozdział VII.                    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWNIA OFERTY:

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. 
 2. Ofertę wraz z będącymi jej integralną częścią załącznikami, należy sporządzić zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia. Złożenie oferty niezgodnej z postanowieniami Ogłoszenia spowoduje jej odrzucenie.
 3. Oferta powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta winna być napisana w języku polskim, w sposób trwały – gwarantujący odczytanie treści (przy użyciu komputera, maszyny do pisania, lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem). 
 5. Zaleca się sporządzenie oferty według wzoru FORMULARZA OFERTY, stanowiącego załączniki nr 1 do Ogłoszenia. W każdym przypadku oferta winna zawierać wszystkie dane żądane w treści Ogłoszenia.
 6. Oferta winna być przygotowana w oparciu o treść Ogłoszenia, wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz OPZ stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 7. Oferta winna zostać przedstawiona w walucie EURO.
 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (do oferty należy załączyć odpowiednie pisemne pełnomocnictwo). Oferta musi być złożona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 2. Oferta i oświadczenia składane wraz z ofertą winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do występowania w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestracyjnym, albo przez osobę/y umocowaną/e do działania w imieniu Wykonawcy.
 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty winny być parafowane przez osoby/-ę  składające/-ą ofertę oraz opatrzone datami ich wprowadzenia.
 4. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty według formuły „kolejny numer strony/ilość wszystkich stron” oraz zabezpieczenie przed zdekompletowaniem poprzez zszycie lub zbindowanie oferty.  
 5. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją: „Oferta na wykonanie obiektu: „Kolej linowa krzesełkowa czteroosobowa niewyprzęgana w Kluszkowcach“. Nie otwierać przed 6 października 2017 r., godz. 12:15”.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez Wykonawców wniosków oraz zadawania pytań dotyczących treści Ogłoszenia. W tym celu Zamawiający przewiduje następujące formy porozumiewania się z Wykonawcami:
  1. elektronicznie pod adresem: biuro@czorsztynski.com;
  2. pisemnie:  CZORSZTYN-SKI Sp. z o.o., ul. Kamieniarska 30a, 34-440 Kluszkowce.
 7. Zapytania i wnioski, o których mowa w poprzednim ustępie należy składać w terminie do dnia 18 września 2017 roku. Zapytania lub wnioski, które wpłyną do Zamawiającego po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.
 8. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania, w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski, Zamawiający będzie publikował na własnej witrynie internetowej pod adresem czorsztyn-ski.com.pl, a także na tablicy ogłoszeń położonej na terenie Zamawiającego - przy ul. Kamieniarskiej 30a, 34-440 Kluszkowce.

 

Rozdział VIII.                TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 365 dni. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin związania ofertą może być przez Wykonawcę przedłużony o kolejne 365 dni, jeżeli oświadczenie Wykonawcy wpłynie do Zamawiającego przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą.

 

Rozdział IX.                  TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Oferty należy złożyć do dnia 6 października 2017 roku do godz. 12:00 - decyduje chwila wpływu oferty do Zamawiającego.
 2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: CZORSZTYN-SKI Sp. z o.o., ul. Kamieniarska 30a, 34-440 Kluszkowce.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 października 2017 r. o godz. 12:15. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Zgodnie z zasadą jawności postępowania, Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni protokół postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Rozdział X.                   KRYTERIA OCENY OFERT:

 

 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego kryterium oceny ofert:
 1. Kryterium finansowe (cena) – waga 90  (maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania – 90).
 2. Długość okresu gwarancji jakości (gwarancja) – waga 10 (maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania – 10). Długość okresu gwarancji jakości należy podać w pełnych miesiącach.
 1. Zamawiający przyzna wartości punktowe za kryterium „cena” dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym (cena), WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.
 2. Zamawiający przyzna wartości punktowe za kryterium „gwarancja” w zależności do długości okresu gwarancji jakości udzielonej przez danego Wykonawcę na następujących zasadach:
 1. udzielenie gwarancji jakości na okres 12 miesięcy: 0 punktów,
 2. udzielenie gwarancji jakości na okres powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy: 1 punkt,
 3. udzielenie gwarancji jakości na okres powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy : 5 punktów,
 4. udzielenie gwarancji jakości na okres powyżej 24 miesięcy: 10 punktów.
 1. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów lub usług, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek wpłacić według stawek i zasad obowiązujących dla przedmiotu zamówienia w kraju Zamawiającego.
 2. Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów w kryterium „cena” oraz „gwarancja” (sumę punktów za obydwa kryteria).
 3. Informację o wyniku postępowania Zamawiający opublikuje na własnej witrynie internetowej pod adresem czorsztyn-ski.com.pl i jednocześnie na tablicy ogłoszeń położonej na terenie Zamawiającego - przy ul. Kamieniarskiej 30a, 34-440 Kluszkowce, ponadto zostanie ona wysłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty.
 4. W terminie 7 dni (decyduje data wpływu wniosku do Zamawiającego) od dnia publikacji na witrynie internetowej czorsztyn-ski.com.pl. informacji o wyniku postępowania każdy z Wykonawców ma prawo złożenia wniosku o dokonanie ponownej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub oceny ofert, wskazując na uchybienia Zamawiającego.
 5. W przypadku uznania zasadności wniosku Zamawiający dokona powtórzenia czynności i opublikuje nowy wynik postępowania.
 6. Wynik postępowania jest ostateczny:
 1. w przypadku braku złożenia wniosku o dokonanie ponownej oceny we wskazanym powyżej terminie,
 2. w przypadku oddalenia wszystkich wniosków o dokonanie ponownej oceny,
 3. z chwilą publikacji nowego wyniku postępowania po przeprowadzeniu ponownej oceny.

 

Rozdział XI.               POSTANOWIENIA DODATKOWE:

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania przed upływem terminu składania ofert zmian w warunkach postępowania. W takim przypadku termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli tylko wystąpi taka konieczność.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podawania przyczyny, lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz braku uzyskania przez Zamawiającego dofinasowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, umowa z wybranym Wykonawcą nie zostanie zawarta. Po uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz uzyskania dofinasowania projektu Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wybranego Wykonawcę wzywając go jednocześnie do podpisania umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
 4. W przypadku unieważnienia postępowania lub braku zawarcia umowy w sytuacji opisanej w pkt 3 powyżej Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
 5. Wszelkie koszty związane ze złożeniem ofert oraz udziałem w postępowaniu przetargowym ponoszą Wykonawcy, bez prawa żądania ich zwrotu od Zamawiającego.
 6. Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: Mariusz Staszel, tel. +48 (18) 26 50 222; e-mail: biuro@czorsztynski.com.
 7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

Rozdział XII.                POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

W sprawach nieuregulowanych w Ogłoszeniu oraz załącznikach do niego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny .

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz Oferty,

Załącznik Nr 2  - Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy,

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

Załącznik Nr 5 - Wykaz zrealizowanych robót.

 


powrót